آماده سازی سر لوله های غیر فلزی

آماده سازی سر لوله های غیر فلزی

با توجه به نقشه لوله کشی ، لوله مورد نیاز را برش دهید.

لوله را به زانو متصل کنید.

زانو را به صفحه نگهدارنده متصل نمائید.

صفحه نگهدارنده را به دیوار محکم کنید.

جمع آوری ضایعات لوله و دفع آن در بخش بازیافت.

فاصله لوله های رفت و برگشت بر حسب اینکه نوع پخش کننده رادیاتور فولادی ، رادیاتور آلومینیومی و یا حوله خشک کن باشد بطور متفاوتی اجرا می گردد که به شرح زیر می باشد:


۱- برای رادیاتور فولادی :

الف) فاصله بین لوله رفت و برگشت در محل ورود به پخش کننده را از یکدیگر ۵ سانتی متر در نظر بگیرید.

ب) ارتفاع سردنده انشعاب از کف تمام شده برای پخخش کننده های زمینی را ۱۰ سانتی متر در نظر بگیرید.

د) چنانچه بخواهیم لوله رفت و برگشت در یک سمت رادیاتور قرار بگیرد لوله نزدیک تر به رادیاتور ، لوله برگشت در نظر گرفته شود.


۲- برای رادیاتور آلومینیومی :

الف) پخش کننده های آلومینیومی بطور معمول بصورت دیواری نصب می شوند و معمولا برای زیبایی لوله آن بصورت توکار اجرا می شود.

ب) ارتفاع لوله های رفت در رادیاتور های آلومینیومی دیواری با توجه به مدل رادیاتور تعیین می گردد.فاصله لوله برگشت از کف را در حدود ۲۰ سانتی متر در نظر بگیرید.

پ) انتهای لوله های رفت و برگشت در یک محور قرار دارند.


۳- برای رادیاتور حوله خشک کن :

الف) انتهای لوله های رفت و برگشت در یک محور به صورت افقی قرار دارند.

ب) ارتفاع زانوی انتهای لوله های رفت و برگشت در ارتفاع تقریبی ۱۱۰ سانتی متر از زمین قرار دارند.

پ) فاصله بین لوله های رفت و برگشت در کف ۱۰ سانتی متر در نظر بگیرید.