دانش فنی

دانش فنی ، اصول ، قوانین و مقررات

مقررات اجرایی لوله کشی سیستم های تأسیسات

الف) لوله باید طبق مشخصات ، به قطر نامی مناسب برابر نقشه و مستقیم انتخاب شود ، به طول های لازم بریده شود و برای اتصال جوشی آماده گردد. لوله کشی باید با ابزار مناسب و توسط کارگران آموزش دیده صورت گیرد.


ب) لوله کشی باید در مسیرها و جاهای مناسب با تکیه گاه ها،تکیه گاههای هادی ، مهارها ، مهارهای جلوگیری از حرکت آونگی ، حفاظت در نقاط لازم ، نصب غلاف لوله در عبور از کف ها و دیوارها و به طرزی منظم و تمیز انجام شود.


پ) لوله کشی باید راست ،صاف و تا ممکن است مستقیم و در خطوط موازی با دیوارها ، سقف ها و کف های ساختمان ، اجرا گردد. تغییر مسیر خطوط لوله کشی با زاویه قائم باشد ، مگر آنکه در نقشه ها جز آن نشان داده شده باشد و یا دستور کار روش دیگری را معین کرده باشد


ت) خطوط لوله باید نزدیک دیوارها،تیغه ها و سقف ها قرار بگیرد. در صورتی که دو خم لازم شود باید به موازات دیوار قرار گیرد


ث) خطوط لوله در هر گروه لوله باید با هم موازی و به هم نزدیک باشد. فاصله لوله ها از هم باید طوری باشد که اجرای کامل عایق کاری ، دسترسی به شیرها و تعمیر و تنظیم آن ها،جوشکاری بازرسی و تعمیر لوله ها و فیتینگ ها به آسانی میسر باشد.


ج) خطوط لوله قائم ، در عبور از یک طبقه به طبقه دیگر ساختمان نباید اتصال بازشو(مهره،ماسوره،فلنج و غیره)داشته باشد.اتصال بازشو در این حالت باید دست کم ۳۰ سانتی متر بالاتر از کف هر طبقه قرار گیرد.


چ) لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید کارنکرده و نو باشد و از به کار بردن مصالح کهنه و فرسوده خودداری شود