آماده سازی بستر لوله کشی

آماده سازی بستر لوله کشی

به مجموعه عملیاتی که قبل از اجرای لوله کشی در یک ساختمان برای آماده شدن مسیر لوله کشی انجام می شود تا بتوان لوله کشی پخش کننده های گرمایی (مانند : رادیاتور ، فن کویل و… ) و سایر تجهیزات مکانیکی ساختمان را در مسیر نصب نموده آماده سازی بستر لوله کشی گفته می شود.


روش تعیین مسیر

مسیر لوله کشی ممکن است روی کف ،دیوارها،سقف،درون سقف کاذب یا تکیه گاه ها و … انجام شود. در لوله کشی سیستم گرمایی ، حرکت لوله ها در مسیرهای مختلف از جمله در داخل کانال آدم رو ، خزیده رو، ترنچ در زیرزمین محوطه،داکت و یا به صورت آشکار و روکار انجام می شود.

قبل از اقدام به لوله کشی ، مسیرهای عبور لوله را که طراح مشخص کرده خط کشی می کنند و چنانچه نخاله های ساختمانی وجود داشته باشد آن را از محل عبور لوله ها جمع آوری می کنند تا لوله ها در مسیر تعیین شده بدون تماس با مصالح ساختمانی مضر که ایجاد خوردگی در لوله ها ی فولادی می نماید، قرار داده شوند.


لوله کشی توکار(غیرقابل دسترس)

منظور از لوله کشی توکار،دفن لوله و دیگر اجزای لوله کشی در اجزای ساختمان نیست بلکه آن قسمت از لوله کشی است که در داخل راهروهای زیرزمینی غیرآدم رو،خزیده رو ،ترنچ،سقف کاذب و شفت های قائم آدم رو نصب می شوند.


لوله کشی روکار(در دسترس)

منظور از لوله کشی روکار آن قسمت از لوله کشی است که مستقیما در دسترس باشد و نیاز به بازکردن ، برداشتن یا جابجا کردن هیچ مانعی نباشد.

قبل از اجرای لوله کشی باید کلیه نقشه های مکانیکی و برقی با یکدیگر مطابقت داده شوند.

قطر خارجی غلاف عبوری از دیوار دو اندازه بزرگ تر از لوله عبوری از آن است.

لوله های عبوری از خارج از ساختمان باید عایق گرمایی شوند.

مسیر لوله های افقی باید شیب یکنواختی دست کم برابر یک سانتی متر در ۱۰۰۰ سانتی متر به سمت نقاط پایین لوله کشی داشته باشند تا هنگام لزوم بتوان آب آن ها را خالی کرد.

در جریان عملیات لوله کشی سیستم گرمایی به دلیل قرار گرفتن وسایل پخش کننده گرما در جهات مختلف نیاز به حرکت لوله ها در مسیرهای مختلف و عبور آن ها از دیوار،کف و سقف میباشد برای این منظور باید با ایجاد سوراخ در محل های عبور لوله ، مسیر لوله کشی را کوتاه نمود.برای سوراخ کاری مصالح ساختمانی از روش های گوناگون استفاده می شود.

این روش ها عبارتند از :

  • سوراخ کاری با قلم
  • سوراخ کاری با دریل ضربه ای

در لوله کشی گرمایی توکار غیرقابل دسترس برای قرار دادن لوله ها در درون دیوارها قبل از نازک کاری برای جلوگیری از مصرف بیشتر ملات سیمان بر روی دیوار و سنگین شدن بار ساختمان ، مسیر قرار گرفتن لوله ها کنده کاری میشود. برای این منظور از ابزار مخصوص فرز شیارزن استفاده میشود.