آزمایش آب بندی

آزمایش آب بندی

هر سیستم در پایان کار نیاز به یک کنترل نهایی دارد و برای سیستم لوله کشی نیز یک مرحله آزمایش آب بندی سیستم در نظر گرفته شده که هم بتوان نشتی سیستم را در کوتاه مدت کنترل نماید و هم بتواند از کارکرد سیستم در دراز مدت اطمینان حاصل نماید.

استاندارد عملکرد

اطمینان از آب بندی سیستم لوله کشی

پیش نیاز و یادآوری

وجود یک سیستم لوله کشی برای آزمایش آب بندی

نقشه خوانی

آب بندی

در ساختمان کارهای متفاوتی انجام میگیرد و مسئول انجام کارها موظف است در پایان هر بخش از انجام کار و در پایان انجام هر پروژه ، از مواد و مصالح به کار رفته ، دستگاهها و چگونگی اجرای کار را آزمایش و بازرسی یا کنترل نماید و با توجه به نتایج به نتایج بدست آمده مدارک فنی ثبت شود. بازرس مربوطه پس از بازرسی های لازم و مطابقت آن با استاندارد های خواسته شده در فرم ها و صورت جلسات مشخص شده ای ، دستور ادامه کار یا توقف و رفع نقص را می دهد. در بازرسی و آزمایش باید دو موضوع زمان انجام بازرسی و شیوه نامه بازرسی مدنظر قرار داده شود.

چرا ما آزمایش و بازرسی می کنیم؟

شیوه نامه بازرسی که توسط طراحان پروژه  (مهندسین مشاور) تهیه شده و در اختیار مجری قرار داده می شود خلاصه ای است از : الزامات فنی ، مقررات ملی ، کاتالوگ مواد و مصالح و دستگاهها ، رعایت مسائل حفاظت دستگاه و ایمنی فردی که بصورت دستورالعمل یا شیوه نامه در اختیار مجری و بازرس قرارداده می شود.

شما می توانید بیشینه دما و فشار را از کاتالوگ های شرکتهای تولید کننده مجاز استخراج نمایید.