ثبت سفارش

 • لیست محصولات

 • کد کالا
  نام و سایز کالا
  تعداد در بسته
  سفارش کارتن / بسته
 • کد کالا
  نام و سایز کالا
  تعداد در بسته
  سفارش کارتن / بسته
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله ۲۰
  ۱۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله ۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله ۳۲
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله ۴۰
  ۵۲
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله ۵۰
  ۳۲
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله ۶۳
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن ۲۰
  ۳۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن ۲۵
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن ۳۲
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن ۴۰
  ۷۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن ۵۰
  ۳۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن ۶۳
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۲۰-۲۵
  ۴۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۳۲-۲۰
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۲۵-۳۲
  ۲۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۲۰-۴۰
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۲۵-۴۰
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۳۲-۴۰
  ۱۱۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۲۵-۵۰
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۳۲-۵۰
  ۹۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۴۰-۵۰
  ۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۳۲-۶۳
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۴۰-۶۳
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بوشن تبدیل ۵۰-۶۳
  ۳۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه چپقی ۲۰
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه چپقی ۲۵
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه ۲۰
  ۲۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه ۲۵
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه ۳۲
  ۷۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه ۴۰
  ۴۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه ۵۰
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه ۶۳
  ۱۲
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه تبدیل ۲۰-۲۵
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۹۰ درجه تبدیل ۲۵-۳۲
  ۷۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۴۵ درجه ۲۰
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۴۵ درجه ۲۵
  ۱۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۴۵ درجه ۳۲
  ۹۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو ۴۵ درجه ۴۰
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راهی ۲۰
  ۱۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راهی ۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راهی ۳۲
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راهی ۴۰
  ۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راهی ۵۰
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راهی ۶۳
  ۱۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه کنج ۲۰
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه کنج ۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۲۰-۲۰-۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۲۵-۲۰-۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۲۰-۲۵-۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۳۲-۲۰-۳۲
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۳۲-۲۵-۳۲
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۲۵-۲۵-۳۲
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۴۰-۲۰-۴۰
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۴۰-۲۵-۴۰
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۴۰-۳۲-۴۰
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۵۰-۲۵-۵۰
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۵۰-۳۲-۵۰
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه تبدیل ۵۰-۴۰-۵۰
  ۲۴
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۱/۲*۲۰
  ۱۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۱/۲*۲۵
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۳/۴*۲۵
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۳/۴*۳۲
  ۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۱*۳۲
  ۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۱.۱/۴*۴۰
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۱.۱/۲*۵۰
  ۳۶
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر بوشن ۲*۶۳
  ۱۶
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر مغزی ۱/۲*۲۰
  ۱۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر مغزی ۱/۲*۲۵
  ۱۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر مغزی ۳/۴*۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  اتصال یکسر مغزی ۱*۳۲
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن بستدار ۱/۲*۲۰
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن بستدار ۱/۲*۲۵
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن بستدار ۳/۴*۲۵
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۱/۲*۲۰
  ۱۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۱/۲*۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۳/۴*۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۳/۴*۳۲
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۱*۳۲
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۱.۱/۴*۴۰
  ۱۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۱.۱/۲*۵۰
  ۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن ۲*۶۳
  ۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر مغزی بستدار ۱/۲*۲۰
  ۹۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر مغزی بستدار ۳/۴*۲۰
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر مغزی بستدار ۱/۲*۲۵
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر مغزی بستدار ۳/۴*۲۵
  ۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلز بستدار ۱/۲*۲۰
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلز بستدار ۱/۲*۲۵
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلز بستدار ۳/۴*۲۵
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلزی ۱*۳۲
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلزی .۱/۴۱*۴۰
  ۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلزی .۱/۲۱*۵۰
  ۱۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  سه راه ناف فلزی ۲*۶۳
  ۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو فلکه ۲۰
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو فلکه ۲۵
  ۳۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو فلکه ۳۲
  ۲۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو تکضرب ۲۰
  ۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو تکضرب ۲۵
  ۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو تکضرب ۳۲
  ۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو تکضرب ۴۰
  ۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو تکضرب ۵۰
  ۱۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  والو تکضرب ۶۳
  ۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله خم ۲۰
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله خم ۲۵
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله خم ۳۲
  ۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  لوله خم ۴۰
  ۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  پل بوشندار ۲۰
  ۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  پل بوشندار ۲۵
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  پل گوتاه ۲۰
  ۱۱۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  پل گوتاه ۲۵
  ۷۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش کپ ۲۰
  ۵۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش کپ ۲۵
  ۳۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش کپ ۳۲
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش کپ ۴۰
  ۱۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش کپ ۵۰
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش کپ ۶۳
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  شابلون ۲۰
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  شابلون ۵۰۰
  ۲۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش پایه بلند آبی ۱/۲
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش پایه بلند قرمز ۱/۲
  ۱۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش پایه بلند آبی ۳/۴
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش پایه بلند قرمز ۳/۴
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش پایه بلند آبی "۱
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش پایه بلند قرمز "۱
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش رزوه دار ۲۰
  ۸۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش رزوه دار ۲۵
  ۵۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  درپوش رزوه دار ۳۲
  ۳۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست لوله ۱۶
  ۷۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست لوله ۲۰
  ۳۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست لوله ۲۵
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست لوله ۳۲
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست لوله ۴۰
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست دوقلو ۱۶
  ۳۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست دوقلو ۲۰
  ۳۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست دوقلو ۲۵
  ۲۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست خاردار ۱۶
  ۲۰۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره فلزی ۱/۲*۲۰
  ۱۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره فلزی ۳/۴*۲۵
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره فلزی ۱*۳۲
  ۷۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره فلزی ۱.۱/۴*۴۰
  ۲۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره فلزی ۱.۱/۲*۵۰
  ۱۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره فلزی ۲*۶۳
  ۸
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره دو سر جوش ۲۰
  ۹۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره دو سر جوش ۲۵
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره دو سر جوش ۳۲
  ۳۵
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره پلیمری یکسر بوشن ۱/۲*۲۰
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره پلیمری یکسر بوشن ۳/۴*۲۵
  ۶۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مهره ماسوره پلیمری یکسر بوشن ۱*۳۲
  ۴۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن دوبل شیرمخلوط ۱/۲*۲۰
  ۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن دوبل شیرمخلوط ۱/۲*۲۵
  ۳۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن دوبل رادیاتوری ۱/۲*۲۰
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  زانو یکسر بوشن دوبل رادیاتور ۱/۲*۲۵
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب پلیمری تک ۶۳
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب پلیمری زوج ۱۵۳
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب پلیمری زوج ۲۸۰
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب پلیمری ۵۰۰
  ۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب پلیمری زیر پکیج
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب فلزی تک ۶۳
  ۵۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب فلزی زوج ۱۵۳
  ۲۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب فلزی زوج ۲۸۰
  ۱۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب فلزی ۲۸۰
  ۱۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب فلزی ۵۰۰
  ۸۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  صفحه نصب فلزی زیرپکیج
  ۲۰۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مغزی پلیمری ۳/۴
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  مغزی پلیمری ۳/۴*۱/۲
  ۲۵۰
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  بست کلکتور "۱
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  پایه کلکتور
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  جعبه کلکتور ۴۵*۴۵
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  جعبه کلکتور ۶۵*۴۵
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  جعبه کلکتور ۹۵*۴۵
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  قالب جوش ۲۰
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  قالب جوش ۲۵
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  قالب جوش ۳۲
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  قالب جوش ۴۰
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  قالب جوش ۵۰
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  قالب جوش ۶۳
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  دستگاه جوش دو المنت
  به تعداد سفارش
 • قیمت: $۰.۰۰ تعداد/مقدار :
  دستگاه تست فشار
  به تعداد سفارش
Science books online lists free science e-books, textbooks, https://www.process.st/how-to-write-a-proposal/ lecture notes, monographs, and other science related documents.